Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμήΗ εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή γίνεται από το νόμιμο διακομιστή προς την πληρώτρια τράπεζα.
Η εμφάνιση πρέπει να γίνει μέσα σε πολύ σύντομη προθεσμία από την ημερομηνία έκδοσης και ειδικότερα:
α) Η εμφάνιση που εκδόθηκε στην Ελλάδα και είναι πληρωτέα στην Ελλάδα (δηλαδή έχει τόπο έκδοσης και τόπο πληρωμής στην ίδια χώρα), πρέπει να εμφανιστεί εντός προθεσμίας οχτώ ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
(Ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται πάντα χωρίς να συνυπολογίζεται η ίδια η ημερομηνία έκδοσης, δηλαδή αρχίζουμε να μετράμε από την επόμενη ημέρα).
β) Η επιταγή που εκδόθηκε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα πληρωμής, αλλά και οι δύο χώρες βρίσκονται στην ίδια ήπειρο, πρέπει να εμφανιστεί εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
γ) Η επιταγή που εκδόθηκε σε χώρα διαφορετική από την χώρα πληρωμής και οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαφορετική ήπειρο, πρέπει να εμφανιστεί εντός προθεσμίας εβδομήντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
Αν η επιταγή δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα προς πληρωμή, ο κομιστής χάνει το δικαίωμά του να στραφεί αναγωγικά εναντίον του εκδότη και των τυχόν οπισθογράφων, σε περίπτωση που ο πληρωτής δεν τον πλήρωσε.