Διακρίσεις αξιογράφωνΑ) Αξιόγραφα υπό ευρεία και υπό στενή έννοια:
-Αξιόγραφα υπό ευρεία έννοια:
Ο παραπάνω ορισμός των αξιογράφων αναφέρεται στα αξιόγραφα υπό ευρεία έννοια (λ.χ. μετοχές Α.Ε.)
-Αξιόγραφα υπό στενή έννοια:
Αποτελούν ειδικότερη κατηγορία αξιογράφων ,στα οποία (πέραν από τα βασικά στοιχεία των αξιογράφων, δηλαδή το ότι ενσωματώνεται στο έγγραφο το δικαίωμα και απαιτείται η κατοχή του εγγράφου για να ασκηθεί το δικαίωμα),ισχύει και η λεγόμενη" αρχή της γραμματοπάγειας". Από την αρχή αυτή προκύπτει ότι το περιεχόμενο και η έκταση του δικαιώματος προσδιορίζεται ακριβώς και αποκλειστικά από το ίδιο το έγγραφο και δεν λαμβάνονται υπόψη περιστατικά που βρίσκονται εκτός του κειμένου του εγγράφου.Δηλαδή δεν μπορούν να προβληθούν ενστάσεις από τον οφειλέτη ενός αξιογράφου, οι οποίες δεν προκύπτουν από το ίδιο το αξιόγραφο, αλλά από άλλα τυχόν περιστατικά.
Τέτοιου είδους αξιόγραφα είναι η συναλλαγματική, η επιταγή, και το γραμμάτιο σε διαταγή.
Παράδειγμα:
Ο Α εκδίδει μια επιταγή(αξιόγραφο υπό στενή έννοια)εις διαταγήν του Β, επειδή του οφείλει κάποια χρήματα από εμπορεύματα. Στη συνέχεια, ο Β μεταβιβάζει με οπισθογράφηση την επιταγή στον Γ. Σε περίπτωση που ο Β δεν παραδώσει τα εμπορεύματα στον Α, ο τελευταίος δεν μπορεί να προβάλει την ένσταση αυτή στον Γ, διότι αφορά τις προσωπικές του σχέσεις με το Β και δεν προκύπτει από τον ίδιο τον τίτλο (το σώμα της επιταγής).
Β) Ονομαστικά ,εις διαταγήν και ανώνυμα(στον κομιστή) αξιόγραφα:
Τα αξιόγραφα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται ο δικαιούχος, τους και με τον τρόπο που μεταβιβάζονται, διακρίνονται σε α)ονομαστικά, β) εις διαταγήν και γ) ανώνυμα (ή στον κομιστή).
- Ονομαστικά είναι τα αξιόγραφα, στα οποία κατονομάζεται ο δικαιούχος τους και τα οποία μεταβιβάζονται με εκχώρηση του αστικού δικαίου που απαιτεί αυστηρότερες προϋποθέσεις, δηλαδή όχι με οπισθογράφηση ή με απλή συμφωνία και παράδοση.(λ.χ. οι ονομαστικές μετοχές Α.Ε.).
- Εις διαταγήν είναι τα αξιόγραφα που εκδίδονται μεν υπέρ ορισμένου κατονομαζόμενου προσώπου, το οποίο όμως μπορεί να τα μεταβιβάσει σε άλλο δικαιούχο με οπισθογράφηση(λ.χ. συναλλαγματική, επιταγή, γραμμάτιο σε διαταγή).
- Ανώνυμα (ή στον κομιστή) είναι τα αξιόγραφα, τα οποία εκδίδονται υπέρ του κομιστή (αυτού που τα προσκομίζει), ο οποίος δεν κατονομάζεται. Τα αξιόγραφα αυτά μεταβιβάζονται με συμφωνία και απλή παράδοση του τίτλου από τον προηγούμενο δικαιούχο στον επόμενο, δηλαδή σαν απλά κινητά πράγματα(λ.χ. λαχεία).