Η εορτή της 25ης Μαρτίου 2012


Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) 748/1966, που εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, η 25η Μαρτίου κάθε έτους είναι μία από τις υποχρεωτικές ημέρες αργίες για όλες τις επιχειρήσεις και εργασίες γενικά όλης της Χώρας. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός βεβαίως αυτών που, σύμφωνα με το παραπάνω Β.Δ., λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές του έτους (εστιατόρια, κλινικές, νοσοκομεία, συγκοινωνίες κ.λπ.), ούτε η απασχόληση των εργαζομένων σε αυτές με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.


Σε όσους όμως μισθωτούς απασχοληθούν κατ΄ αυτή νόμιμα ή παράνομα, οφείλεται η αμοιβή της ημέρας αυτής (ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή ένα εικοστό πέμπτο των καταβαλλομένων μηνιαίων αποδοχών τους, για όσους αμείβονται με μισθό), και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται όχι στο παραπάνω καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο, αλλά στο νόμιμο ημερομίσθιο ή νόμιμο μηνιαίο μισθό, αυτόν δηλαδή που προκύπτει από την οικεία Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγεται ο μισθωτός. Αφού διαπιστωθεί από την οικεία Σ.Σ.Ε. το νόμιμο αυτό ημερομίσθιο ή 25ο του μισθού, θα υπολογισθεί το ποσοστό 75% επ' αυτού και το ποσό που θα προκύψει θα προστεθεί στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή το 25ο του μισθού που καταβάλλεται.

Ειδικά για τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και προκειμένου να μην απωλέσουν το ημερομίσθιό τους της εξαιρέσιμης αυτής ημέρας αργίας, αφού δεν θα εργασθούν, το άρθρο 2 του Ν. Δ 3755/1957, ορίζει ότι οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλλουν σ΄ αυτούς μόνο (όχι δηλαδή στους με μηνιαίο μισθό αμειβομένους), το καταβαλλόμενο για κάθε ημέρα εργασίας τους ημερομίσθιο, χωρίς να εργασθούν. Αν όμως εργασθούν, νόμιμα ή παράνομα, οφείλεται επί πλέον, όπως προαναφέραμε και η προσαύξηση του 75% που θα υπολογισθεί κατά τα παραπάνω.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής επί πλέον του μισθού τους, επειδή με τον τρόπο που αμείβονται δεν υφίστανται την απώλεια του ημερομισθίου τους της ημέρας αυτής, δικαιούμενοι ολόκληρο το μισθό τους χωρίς περικοπή επειδή δεν εργάσθηκαν κατά την ημέρα της εορτής.

Εφέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα αργίας (Κυριακή) και επομένως, σύμφωνα με τη νομοθεσία μας θα ισχύσουν τα εξής:

1. Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή οφείλουν, σύμφωνα με τη αριθμ. 303/1961 απόφαση του Αρείου Πάγου, να καταβάλουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής σε όσους εργαζομένους αμείβονται με ημερομίσθιο, έστω και αν η ημέρα της εορτής συμπίπτει με Κυριακή δηλαδή με ημέρα αργίας κατά την οποία οι μισθωτοί δεν εργάζονται. Δηλαδή την εβδομάδα από 19-3 μέχρι 25-3 οι ημερομίσθιοι θα λάβουν αποδοχές και θα ασφαλισθούν για 7 ημερομίσθια, ανεξάρτητα αν εργάζονται με 5θήμερο ή 6ήμερο.

2. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή, οφείλουν σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχοληθούν κατ' αυτή:

α. Να καταβάλουν το ημερομίσθιο τους με προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί κατά τα ανωτέρω.

β. Να τους χορηγήσουν μία ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Σε όσους δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό και εργασθούν κατά την ημέρα αυτή οφείλουν μόνο την προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους καθώς και μια ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης την επομένη εβδομάδα.

Αρθρο της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
http://www.taxheaven.gr