Έννοια αξιογράφων
Αξιόγραφο είναι το έγγραφο με το οποίο συνδέεται ένα δικαίωμα κατά  τέτοιο τρόπο,ώστε η κατοχή  του εγγράφου να είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος που αυτό περικλείει. Το χαρακτηριστικό δηλαδή στοιχείο του αξιογράφου, είναι η ενσωμάτωση ενός δικαιώματος σε ένα έγγραφο.