Τυπικά στοιχεία επιταγήςΗ επιταγή είναι επίσης αυστηρά τυπικό αξιόγραφο. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι έγκυρη να μην αρκεί μόνη η σύνταξη του εγγράφου, αλλά πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο, με συνέπεια η παράλειψη ενός από αυτά να καθιστά άκυρη την επιταγή, εκτός και αν λείπει ένα από τα στοιχεία που αναπληρώνονται από τον νόμο.
Ειδικότερα τα τυπικά στοιχεία της επιταγής είναι τα ακόλουθα:
1) Η ονομασία "επιταγή" στο κείμενο του τίτλου και όχι μόνο ως επικεφαλίδα.
2) Η απλή και καθαρή εντολή ορισμένου ποσού που απευθύνεται από τον εκδότη προς την πληρώτρια τράπεζα. Όπως και στη συναλλαγματική, η εντολή δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από όρους, αιρέσεις, προϋποθέσεις ή προθεσμίες και πρέπει να αναφέρεται μόνο σε  χρηματικό ποσό.
Σημείωση: Η ρήτρα τόκων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και αν αναγράφεται θεωρείται ως μη γραμμένη.
(Υπενθυμίζεται ότι η ρήτρα τόκων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση στη συναλλαγματική όψεως ή στη συναλλαγματική που λήγει μετά προθεσμία από την όψη, αρκεί να αναγράφεται το επιτόκιο).  
3) Το όνομα του πληρωτή που είναι μόνο τράπεζα. Στην επιταγή η πληρώτρια τράπεζα απαγορεύεται να αποδεχτεί. Δηλαδή δεν υπάρχει η έννοια της αποδοχής στην επιταγή. Η τράπεζα δεν αναλαμβάνει υποχρέωση ναν πληρώσει από την δική της περιουσία, δεδομένου ότι θα προβεί στην πληρωμή μόνο εάν υπάρχουν στο λογαριασμό του εκδότη της επιταγής διαθέσιμα κεφάλαια.
4) Ο τόπος πληρωμής: Το στοιχείο αυτό όμως αναπληρώνεται από το νόμο, υπό την έννοια ότι δεν αναγράφεται ο τόπος πληρωμής, ως τέτοιος θεωρείται ο τόπος που αναγράφεται στο όνομα της πληρώτριας. Στη σημερινή εποχή όμως που οι τράπεζες έχουν πολλά υποκαταστήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτρονικά συστήματα, γίνεται δεκτό ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε υποκατάστημα της πληρώτριας τράπεζας.
5) Η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης: Το στοιχείο του τόπου έκδοσης αναπληρώνεται από το νόμο, υπό την έννοια ότι αν δεν αναγράφεται ο τόπος έκδοσης, η επιταγή θεωρείται ότι εκδόθηκε στον τόπο που αναγράφεται δίπλα στο όνομα του εκδότη. Αν όμως δεν αναγράφεται ούτε εκεί ο τόπος, η επιταγή θα είναι άκυρη.
Η χρονολογία έκδοσης είναι απαραίτητη και αν δεν αναγράφεται η επιταγή θα είναι άκυρη. Εξάλλου, από τη χρονολογία έκδοσης εξαρτάται και η προθεσμία εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή αφού η επιταγή πάντα είναι πληρωτέα εν όψει.
6) Η υπογραφή του εκδότη
Αν λείπει ένα από τα τυπικά στοιχεία που δεν αναπληρώνεται από το νόμο η επιταγή είναι άκυρη. Όπως συμβαίνει και με τη συναλλαγματική, επιτρέπεται κι εδώ η έκδοση λευκής επιταγής, η οποία μόλις συμπληρωθεί ισχυροποιείται αναδρομικά.