Πληρωμή επιταγήςΕίδαμε ότι η πληρώτρια τράπεζα απαγορεύεται να αποδεχτεί την επιταγή και να αναλάβει προσωπικά υποχρέωση πληρωμής της. Αν τυχόν αρνηθεί την πληρωμή, ο κομιστής δεν έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον της.
Σημείωση: Η πληρώτρια τράπεζα όμως, έχει υποχρέωση απέναντι στον πελάτη της(εκδότη επιταγής) να πληρώσει την επιταγή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό του εκδότη),γιατί έχει συνάψει μαζί του σύμβαση ,αναλαμβάνοντας την υποχρέωση αυτή. Δηλαδή υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ τράπεζας και εκδότη, ανεξάρτητη από το δίκαιο της επιταγής, την οποία αν η τράπεζα παραβιάσει, ο πελάτης της θα ζητήσει αποζημίωση.  
Η πληρώτρια τράπεζα οφείλει να ελέγξει την τυπική νομιμοποίηση του κομιστή(δηλαδή εάν ο κάτοχος της επιταγής που εμφανίζεται ενώπιόν της στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων),καθώς και αν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό του εκδότη (σχέση καλύψεως).
Αν η επιταγή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα για πληρωμή, η τράπεζα δικαιούται να την πληρώσει, χωρίς να ελέγξει εάν τυχόν έχει ανακληθεί από τον εκδότη.
Αν όμως, η εμφάνιση είναι εκπρόθεσμη(μετά το οχταήμερο), υποχρεούται να μην την πληρώσει εάν έχει ανακληθεί από τον εκδότη. Αν δεν έχει ανακληθεί δικαιούται να την πληρώσει ακόμη και αν εμφανίστηκε εκπρόθεσμα.