Δίγραμμη επιταγήΕίναι η επιταγή στην εμπρόσθια πλευρά της οποίας έχουν τεθεί δύο παράλληλες γραμμές, πλάγιες ή κάθετες. Η διγράμμιση γίνεται είτε από τον εκδότη είτε από τον κομιστή της επιταγής και έχει σκοπό να περιοριστεί ο κύκλος των προσώπων που δικαιούνται να εισπράξουν την επιταγή.
Ειδικότερα η διγράμμιση μπορεί να είναι γενική ή ειδική:
Αν δεν αναγράφεται τίποτα ανάμεσα στις δύο γραμμές ή αναγράφεται απλώς η λέξη τράπεζα, η διγράμμιση ονομάζεται γενική, ενώ εάν αναγράφεται ανάμεσα στις δύο  γραμμές όνομα συγκεκριμένης τράπεζας , η διγράμμιση ονομάζεται ειδική.
Συνέπεια της ειδικής διγράμμισης είναι ότι η επιταγή μπορεί ναν πληρωθεί μόνο προς την αναγραφόμενη τράπεζα .
Άρα εάν ο κομιστής δεν είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά θα ζητήσει από την τράπεζά του να εισπράξει εκείνη για λογαριασμό του την επιταγή.
Παράδειγμα:
Ο Ε εκδίδει μία επιταγή με λήπτη τον Λ και πληρώτρια την Εθνική τράπεζα, Ο Λ, ο οποίος είναι πελάτης της Εθνικής τράπεζας, παίρνει την επιταγή και σημειώνει πάνω σ'αυτή γενική διγράμμιση. Στο εξής, η πληρώτρια τράπεζα επιτρέπεται να πληρώσει την επιταγή μόνο σε πελάτες της ή σε άλλη τράπεζα .Αν τελευταίος κομιστής της επιταγής είναι ο Α(ο οποίος δεν είναι πελάτης της Εθνικής), θα αναγκαστεί να ζητήσει από την δική του τράπεζα να εισπράξει την επιταγή για λογαριασμό του.