Πρόσωπα στην επιταγήΌπως η συναλλαγματική, έτσι και η επιταγή δημιουργούν τριμερή σχέση. Δηλαδή τα αρχικά πρόσωπα στην επιταγή είναι τρία:
α) Ο εκδότης
β)Η πληρώτρια τράπεζα
γ) Ο λήπτης
Σημείωση: Σε αντίθεση με τη συναλλαγματική, το όνομα του λήπτη δεν είναι υποχρεωτικό να κατονομάζεται στον τίτλο της επιταγής, γιατί επιτρέπεται η έκδοση ανώνυμης επιταγής(επιταγής στον κομιστή).