Τι αλλάζει στην καθηµερινότητά µας από τη µείωση των φοροαπαλλαγών και του αφορολόγητου ορίου.• Τι ίσχυε και τι θα ισχύσει µε βάση το νέο καθεστώς.
• Ένας χρηστικός οδηγός για το πώς θα φορολογηθούν τα
εισοδήµατα στο 2011  και ποιες εκπτώσεις µπορούµε να
αξιοποιήσουµε. 

Ανάλυση από τον Φοροτεχνικό Γιώργο ∆. Χριστόπουλο.

Η µείωση του αφορολόγητου και των φοροαπαλλαγών µειώνει
σηµαντικά το εισόδηµα σε χιλιάδες φορολογούµενους.
Και τούτο γιατί αφενός το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, για το
2011   µειώθηκε µε το µεσοπρόθεσµο στα 8.000  ευρώ,  και τώρα στις
5.000 ευρώ, αφετέρου όλες οι φοροαπαλλαγές θα εκπίπτουν πλέον µόνο
από το φόρο και το ποσοστό από 20% γίνεται 10%.
Έτσι καταργείται εντελώς το άρθρο 8  του Κ.Φ.Ε.  που όριζε την
έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου.
Ειδικότερα,  η δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά που αφαιρούσαν οι
ανάπηροι από το εισόδηµα τους,  καταργείται και αντί αυτής της
απαλλαγής θα έχουν τώρα πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 2.000 ευρώ. 
Οι νέοι ηλικίας έως και 30  ετών,  οι συνταξιούχοι άνω των 65  ετών,
καθώς και τα άτοµα µε εδικές ανάγκες θα έχουν αφορολόγητο ποσό
9.000  ευρώ.  Σηµειώνεται ότι το αφορολόγητο των 9.000  ευρώ,
σύµφωνα µε την τροπολογία που κατετέθη κατά τη συζήτηση του
πολυνοµοσχεδίου, θα ισχύει εφόσον το εισόδηµα είναι κάτω από 9.000
ευρώ και µε την επιφύλαξη ότι σε κάθε  περίπτωση, το καθαρό ποσό δεν
µπορεί µετά και τη φορολόγηση να είναι κατώτερο των 9.000 ευρώ.
Για παράδειγµα: ένας συνταξιούχος µε εισόδηµα 9.500 ευρώ χάνει το
αφορολόγητο όριο των 9.000  ευρώ.  Ο εν λόγω συνταξιούχος θα έχει
αφορολόγητο 5.000 ευρώ όπως και οι υπόλοιποι φορολογούµενοι και θα
πληρώσει φόρο 450 ευρώ. Ενας άλλος συνταξιούχος µε εισόδηµα ύψους
9.400 ευρώ θα συνεχίσει να έχει το αφορολόγητο όριο των 9.000 ευρώ.
Και αυτό διότι εάν φορολογηθεί µε συντελεστή 10% για το τµήµα του
εισοδήµατος άνω των 5.000  ευρώ (δηλαδή τα 4.400  ευρώ µε
συντελεστή 10% οδηγούν σε φόρο 440 ευρώ) «πέφτουν» τα καθαρά του
εισοδήµατα κάτω από τα 9.000 ευρώ.
Καθιερώνεται νέα προοδευτική κλίµακα µε δύο λιγότερα κλιµάκια και
µε ορισµό του αφορολόγητου ορίου τις 5.000 ευρώ.  2
Περαιτέρω,  το αφορολόγητο αυτό ποσό του πρώτου κλιµακίου
αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί από τα δύο πρώτα και κατά
3.000 για κάθε επόµενο.
Συνεπώς σε σχέση µε το 2010,  µειώνεται δραστικά το πρόσθετο
αφορολόγητο ποσό για τους φορολογούµενους που έχουν παιδιά.
Συγκεκριµένα µε τρία παιδιά και από 20.500 ευρώ γίνεται 12.000 ευρώ
(5.000+2.000+2.000+3.000),  που σηµαίνει ότι για το εισόδηµα αυτό
20.500 ευρώ, ο τρίτεκνος, ενώ πέρυσι είχε µηδενικό φόρο, για το 2011
καλείται να πληρώσει 2.595 ευρώ ! 
 
Η νέα κλίµακα έχει ως εξής:
Κλιµάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο
Εισοδήµατος Συντελεστής Κλιµακίου Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ)   %     (ευρώ)             (ευρώ)               (ευρώ)
5.000     0          0                 5.000                      0
7.000    10      700               12.000                700
4.000    18      720               16.000              1.420
10.000  25   2.500               26.000             3.920
14.000  35   4.900               40.000             8.820
20.000  38   7.600               60.000          16.420
40.000  40   16.000          100.000          32.420
Άνω των 100.000 45    
  
Ας δούµε ποιες δαπάνες και µε ποια ποσοστά θα ισχύσουν
αναδροµικά από 1-1-2011: 
1. ∆απάνη λόγω αναπηρίας κλπ χωρίς δικαιολογητικά:
• Πριν αφαιρείτο από το εισόδηµα ποσό 2.400 ευρώ για κάθε
πρόσωπο που έχει αναπηρία.
• Τώρα αυτή η µείωση καταργείται και αντί αυτής της
απαλλαγής θα έχουν  πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 2.000
ευρώ.
2. Οι εισφορές στα ταµεία ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε κλπ)
• Πριν ολόκληρο το ποσό εισφορών αφαιρείτο από το συνολικό
εισόδηµα για κάθε σύζυγο.
• Τώρα οι εισφορές θα µειώνουν το φόρο κατά 10%.
Προσοχή: η διατύπωση στο αρχικό σχέδιο του
πολυνοµοσχεδίου, όριζε ανώτατο ποσό µείωσης φόρου τα
1.000 ευρώ. Με την τροπολογία όµως που κατετέθη κατά τη
συζήτηση στη βουλή, δεν µπαίνει πλαφόν µείωσης του φόρου.
Θα είναι δηλαδή η µείωση στο φόρο όσο ποσό προκύπτει µε
υπολογισµό 10% στο σύνολο των ετήσιων εισφορών (π.χ
εισφορές 11.000Χ10%= 1.100 ευρω. Αυτή θα είναι η µείωση
του φόρου που προκύπτει στο φορολογητέο εισόδηµα)3
Ωστόσο αν πέρυσι ο επαγγελµατίας είχε ετήσιες εισφορές π.χ.
5.000 ευρώ, η ωφέλεια λόγω του ότι το ποσό µείωνε το
φορολογητέο εισόδηµα, ήταν ανάλογη µε το συντελεστή που
αντιστοιχούσε στο κλιµάκιο  του φόρου, στην κορυφή του
εισοδήµατος. Για παράδειγµα στο εισόδηµα των 31.000 ευρώ,
αφαιρώντας τις 5.000 ευρώ είχε ωφέλεια σε φόρο 1.600 ευρώ.
Ενώ τώρα  για το 2011 θα έχει µόνο 500 ευρώ (5.000Χ10%). 
3. Τόκοι δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας:
3α. Που συνάφθηκαν µέχρι 31-12-1999 
• Αφαιρείτο το 100% της δαπάνης των τόκων από το
εισόδηµα.
3β. Τόκοι δανείων που συνάφθηκαν από 1-1-2000 µέχρι 31-12-
2002 
• Αφαιρείτο το 100% της δαπάνης για κατοικία µέχρι 120τ.µ.
Για   πάνω από 120τ.µ. η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό
των τόκων που αναλογεί στα 120τ.µ.
3γ. Οι τόκοι δανείων που συνάφθηκαν από 1-1-2003
• αφαιρείτο από το φόρο το 20%  των τόκων µέχρι ποσού
στεγαστικού δανείου 200.000  ευρώ,  µε µέγιστο τα 120  τ.µ
της κατοικίας.
• Τώρα για όλες τις παραπάνω κατηγορίες δανείων θα
αφαιρείται από το φόρο το 10%  των τόκων µέχρι ποσού
στεγαστικού δανείου 200.000  ευρώ,  µε µέγιστο τα 120  τ.µ
της κατοικίας.
• Προσοχή:  αν η σύζυγος έχει εισόδηµα και την βαρύνουν
προσωπικά τόκοι του δανείου η µείωση γίνεται στο δικό της
φόρο.
4. ∆απάνη για αγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων:
• Αφαιρείτο από το φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 20% της
δαπάνης και µέχρι 3.000 ευρώ συνολικά κατά
φορολογούµενο (αγορά αξίας 15000x20%=3.000 ευρώ).
• Τώρα η έκπτωση αυτή καταργήθηκε εντελώς.
5. Ιατρικές αµοιβές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:
• Αφαιρείτο από το εισόδηµα το συνολικό (100%) ποσό των
εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουµένου και των
λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο µόνο το 10% της δαπάνης
και η µείωση του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τις 3.000
ευρώ.
6. Έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης:
• αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης µε        ανώτερη
µείωση φόρου 6.000 ευρώ για κάθε σύζυγο.4
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο µόνο το 10% της   δαπάνης
και η µείωση του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τις 3.000
ευρώ.
Σε ποια ιατρικά έξοδα γίνεται η µείωση:
- οι αµοιβές σε ιατρούς,  όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές
επισκέψεις και εξετάσεις, 
- νοσήλια σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κλινικές
καθώς και νοσήλια στο εξωτερικό 
- τις αµοιβές νοσοκόµου(αποκλειστική στο νοσοκοµείο,
κλινική ή στο σπίτι).
- για γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, ακουστικά, και αγορά
οργάνων του ανθρώπινου σώµατος
- για ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών σε
σχολείο ή θεραπευτήριο
- για περίθαλψη ηλικιωµένων µε κινητικές αναπηρίες εκπίπτει
το 50%  της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις
περίθαλψης, 
- για ιατρικές δαπάνες που αφορούν παιδιά διαζευγµένων
γονέων, και αν ακόµα δεν συνοικούν µαζί τους 
- δαπάνες για διαρκή ιατρική κάλυψη µε συνδροµή
      7. ∆ιαµόρφωση  του αφορολόγητου ποσού:
• για ένα παιδί ήταν   12.000 + 1.500 = 13.500 ευρώ
      τώρα :                       5.000 +  2.000 =  7.000 ευρώ
• για δύο παιδιά ήταν 12.000 + 3.000 = 15.000 ευρώ
      τώρα :                        5.000 +  4.000 =  9.000 ευρώ
• για τρία παιδιά ήταν 12.000+11.500 = 23.500 ευρώ
      τώρα :                        5.000+   7.000= 12.000 ευρώ
• για τέσσερα παιδιά ήταν: 12.000+13.500 =25.500 ευρώ
τώρα :                               5.000+ 10.000= 15.000 ευρώ
8. Το αφορολόγητο ποσό για το «χτίσιµο» των αποδείξεων:     
Πέρυσι (για το 2010) ίσχυσε: Μέχρι  6.000 ευρώ ετήσιο   
εισόδηµα δεν χρειάσθηκαν αποδείξεις. Μέχρι 12.000 ευρώ ήταν
10% και για πάνω από 12.000 ευρώ 30%.
Φέτος (για το 2011) θα ισχύσει: Το ποσό των αποδείξεων
δαπανών, από το πρώτο ευρώ εισοδήµατος ορίζεται σε 25% και
για ποσό εισοδήµατος µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν
το ποσό υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς
επιβάλλεται φόρος 10%.
9. Τα ασφάλιστρα ζωής – ατυχηµάτων κλπ:
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20%  της δαπάνης δηλαδή
ανώτατο ποσό φόρου 1.200Χ20%=240 ευρώ για τον άγαµο
και 2.400Χ20%=480 ευρώ για την οικογένεια αντίστοιχα. 5
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο µόνο το 10% της   δαπάνης
δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1200Χ10%=120 ευρώ για τον
άγαµο και 2400Χ10%=240 ευρώ για την οικογένεια
αντίστοιχα. 
10.∆ωρεές–χορηγίες:
2α.  ∆ωρεές χρηµατικών ποσών στο ∆ηµόσιο, ∆ήµους,  ιερούς
ναούς,  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,  τα κρατικά
νοσοκοµεία κ.λ.π. 
2β. ∆ωρεές ιατρικών µηχανηµάτων, ασθενοφόρων κλπ σε  
νοσοκοµεία. 
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης.
2γ. ∆ωρεές στα κοινωφελή ιδρύµατα,  στα σωµατεία µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες
εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, στα Ν.Π.∆.∆, στα Ν.Π.Ι.∆.
τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης
2δ.  ∆ωρεές λόγω χορηγίας προς τα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν
σκοπούς πολιτιστικούς.
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης
• Τώρα για όλες τις παραπάνω κατηγορίες θα αφαιρείται από
το φόρο το 10% της αξίας της δωρεάς.
2ε.  Πολιτιστικές χορηγίες του νόµου 3525/2007  σε πολιτιστικά
Ν.Π.Ι.∆. (µη κερδοσκοπικά):
• Ειδικά οι χορηγίες αυτές εξακολουθούν να εκπίπτουν εξ
ολοκλήρου µέχρι 10%  από το φορολογητέο εισόδηµα του
φορολογουµένου ή τα ακαθάριστα εισοδήµατα της
επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. 
       2στ. ∆ωρεές χρηµατικών ποσών σε αθλητικά σωµατεία:
• Καταργήθηκε από 1-1-2010  και δεν ισχύει η µείωση του
φόρου λόγω δωρεών και χορηγιών σε αθλητικά σωµατεία.
11.Το ενοίκιο για κύρια κατοικία καθώς και των παιδιών που
σπουδάζουν.
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% του ενοικίου µε περιορισµό
του ενοικίου στα 1.200 ευρώ. ∆ηλαδή φορο-ωφέλεια: 1.200
x 20% = 240 ευρώ.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο µόνο το 10% της   δαπάνης 
του ενοικίου, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό
των 1.000  ευρώ.  δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου
1.000Χ10%=100 ευρώ. 
Παράδειγµα: ενοίκιο οικογένειας 3.000 ευρώ και
παιδιού που σπουδάζει 2.000 ευρώ.
Ο υπολογισµός της µείωσης γίνεται τώρα ως εξής: 
περιορισµός της δαπάνης 1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ   αντίστοιχα.
Το ποσό (οροφή) είναι 1.000 x 10% = 100 και 1.000 x 10% =100 
ευρώ. ∆ηλαδή σύνολο (τώρα ) 200 ευρώ, ενώ πριν ήταν 480 ευρώ.  6
Προσοχή: Αν δεν γραφεί ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη δεν θα
αναγνωρισθεί η   έκπτωση.
12. Τα φροντιστήρια µαθηµάτων: 
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης για κάθε παιδί,
που τον βαρύνει ή για τον κάθε σύζυγο, µε περιορισµό της
δαπάνης στα 1.200  ευρώ.  ∆ηλαδή φορο-ωφέλεια: 1.200 x
20% = 240 ευρώ, για κάθε παιδί ή κάθε σύζυγο.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο µόνο το 10%  της  
δαπάνης, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των
1.000  ευρώ.  δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.000Χ10%=100
ευρώ. για κάθε παιδί ή κάθε σύζυγο.
13. ∆απάνη για φυσικό αέριο, ηλιακούς θερµοσίφωνες, κλιµατισµό
µε ηλιακή ενέργεια, θερµοµόνωση κλπ.:
• Αφαιρείτο από το φόρο το 10% της δαπάνης και µέχρι 6.000
ποσό δαπάνης. ∆ηλαδή ανώτερο ποσό(οροφή) φοροµείωσης,
είναι 600 ευρώ (6.000Χ10%=600 ευρώ).
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο µόνο το 10%  της  
δαπάνης, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των
3.000  ευρώ.  δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 3.000Χ10%=300
ευρώ.
Παράδειγµα: για δαπάνη π.χ. 5.000 ευρώ, έχουµε  
5.000Χ10%=500, και επειδή είναι πάνω από τα 300 ευρώ, η
έκπτωση θα περιορισθεί στα 300 ευρώ.
      14. Αµοιβές δικηγόρων: 
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20% της δαπάνης και µέχρι
ανώτατο ποσό αµοιβών το10% του εισοδήµατος 
• Τώρα η έκπτωση αυτή καταργήθηκε εντελώς.
15. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται λόγω διαζυγίου:
• Αφαιρείτο από το φόρο το 20%  του ποσού της διατροφής και η
µείωση του φόρου δεν µπορούσε να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
• Τώρα θα αφαιρείται από το φόρο µόνο το 10% της      δαπάνης,
και η µείωση του φόρου δεν θα µπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.
∆ηλαδή ανώτατο ποσό δαπάνης 15.000  ευρώ
(15.000Χ10%)=1.500 ευρώ.
16.  Κάτοικος παραµεθορίων περιοχών που είναι µισθωτός ή
συνταξιούχος (στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας να έχει αυτές
τις προϋποθέσεις).
• Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και να αφαιρείται δηλαδή 60
ευρώ για κάθε παιδί κατά την εκκαθάριση του φόρου από την
µηχανογράφηση.
17. ∆ήλωση ηλεκτρονικά µέσω INTERNET.
• Πριν: ίσχυε µείωση 1,5% επί του συν. φόρου µε ανώτερο ποσό
118 €. 7
• Τώρα: η µείωση αυτή καταργήθηκε.
18. Μείωση του οφειλόµενου φόρου όταν καταβάλλεται εφάπαξ. 
• Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και να αφαιρείται ως     
έκπτωση 1,5%  στον οφειλόµενο φόρο όταν καταβάλλεται     
εφάπαξ. 
Στο παράδειγµα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε τις επιπτώσεις σε ένα
µέσο νοικοκυριό µε δύο παιδιά.

Παράδειγµα:  για Μισθωτό µε δύο παιδιά και
ετήσιο εισόδηµα 30.000 ευρώ. 
Έχει τις εξής δαπάνες:
- ασφάλιστρα ζωής ……………   1.400 ευρώ
- ιατρικά έξοδα …………………  1.000 ευρώ
- φροντιστήρια παιδιού…………  2.000 ευρώ
- τόκοι δανείου α΄κατοικιας……   3.000 ευρώ
- Αποδείξεις                                   10.000 ευρώ
…..να δούµε τις επιπτώσεις
Φορολογική
επιβάρυνση 
πέρυσι (2010)
Φορολογική
επιβάρυνση 
για το 2011
Εισόδηµα…………  30.000 30000
Μείον ιατρικά έξοδα    1.000 ------
Φορολογείται για ...     29.000    30.000
Αντίστοιχος φόρος    3620 4920  
Μείωση φόρου για
ασφάλιστρα ζωής     280 140
 
Μείωση φόρου για
φροντιστήρια παιδιού
     400 200    
Μείωση φόρου για
τόκους  α΄ κατοικίας.
     600 300
Μείωση φόρου
αποδείξεων
340    0
Μείωση Ιατρικών
δαπανών
0 100
Τελική επιβάρυνση
φόρου 
2000  4180
Άρα µείωση
εισοδήµατος  2.180€ 
∆ηλαδή 250€ το µήνα