Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές


ΠΟΛ.1036/6.2.2012
Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Αθήνα,6/2/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο : 210 –3647202-5
FAX : 210 – 3645413
Email : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1036

ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 711/Γ4-67/25.1.2012 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2012 έως 31.12.2012, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:
α) Eκατόν δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (115.000) για τις αφίξεις και


β) Eνενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις αποστολές.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


http://www.taxheaven.gr