Αλλαγές που επέρχονται στο έντυπο Ε1


Το νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2012. Παράθεση όλων των αλλαγών πάνω στο έντυπο Ε1 με επεξηγηματικά σχόλια

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - ΦοροτεχνικόςΠρόλογος:

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 αλλά και στις αρχές του 2012, ψηφίστηκαν αρκετοί νόμοι που τροποποίησαν τις διατάξεις του ν.2238/1994 αλλά και άλλους νόμους που άπτονται της φορολογίας γενικότερα. Μερικοί απ΄αυτούς είναι ο ν.4002/2011, ο ν. 4013/2011, ο ν. 4024/2011, ο ν. 4038/2012 κ.λπ. Το νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 οικ. έτους 2012, όπως ήταν φυσικό εμπεριέχει όλες τις αλλαγές που επήλθαν μετά τη ψήφιση των ανωτέρω νόμων. Στην ανάλυσή μας θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε και να σχολιάσουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Θα παραθέσουμε αναλυτικά τους πίνακες εκείνους του νέου εντύπου Ε1 στους οποίους υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έντυπο και θα σχολιάσουμε εκείνα τα σημεία που κρίνουμε απαραίτητα ώστε να βοηθηθούν οι αναγνώστες. Όταν θα κοινοποιηθεί το βιβλιαράκι οδηγιών, η παρούσα ανάλυση θα εμπλουτιστεί στα σημεία εκείνα που κρίνουμε απαραίτητο.

Ανάλυση και σχολιασμός αλλαγών:

Αλλαγές στον πίνακα 2 - Πληροφοριακά στοιχεία

Αλλαγές στον πίνακα 3- Αφαίρεση του ποσού λόγω αναπηρίας κτλ. και μείωση φόρου
Αλλαγές στον πίνακα 4 - Φορολογούμενα εισοδήματα: Δ. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα
Αλλαγές στον πίνακα 5 - Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης
Αλλαγές στον πίνακα 6 - Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία – ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη
Αλλαγές στον πίνακα 7 - Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο
Αλλαγές στον πίνακα 8 - Προκαταβληθέντες - Παρακρατηθέντες φόροι
Αλλαγές στον πίνακα9 - Στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν


Πίνακας 2. Πληροφοριακά στοιχεία :
 http://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%201.jpg
Στον πίνακα αυτό όπως είναι γνωστό βρίσκονται συγκεντρωμένες κάποιες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για το σωστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο σε καταφατική περίπτωση, οπότε θα σημειώνετε "Χ" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ". Σε αρνητική περίπτωση δε θα σημειώνετε τίποτα, εκτός του κωδικού 010 που προβλέπεται διαγράμιση στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να ενταχθείτε στα συστήματα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα εκκαθάρισης της δήλωσης.

Στο φετινό έντυπο υπήρξαν οι ακόλουθες αλλαγές στον συγκεκριμένο πίνακα.

Ι) Καταργήθηκε η περίπτωση που υπήρχε πέρυσι, η οποία είχε τίτλο«Είστε δημόσιος υπάλληλος (μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου);»
II) Στο λεκτικό της περίπτωσης 7 με τίτλο «Είστε μισθωτός και πήρατε στεγαστικό επίδομα μέσα στο 2011;» άλλαξε το έτος και ο αύξων αριθμός. Πέρυσι η ίδια περίπτωση είχε αύξοντα αριθμό 8 και ανέφερε «Είστε μισθωτός και πήρατε στεγαστικό επίδομα μέσα στο 2010;»
III) Στο λεκτικό της περίπτωσης 8 με τίτλο «Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31-12-1946;», άλλαξε η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός. Πέρυσι η ίδια περίπτωση είχε αύξοντα αριθμό 9 και ανέφερε «Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31-12-1945;». Να θυμίσουμε ότι οι παραπάνω κωδικοί είχαν προστεθεί από πέρυσι προκειμένου να υπολογισθεί η έκπτωση σε ποσοστό 30% στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 16 του ν. 2238/1994. Η διάταξη που ισχύει για τη συγκεκριμένη μείωση έχει ως εξής:

« Άρθρο 18. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών.

ζ) Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις ».

Επίσης, να τονίσουμε ότι φέτος (κάτι που δεν ίσχυε πέρυσι) για συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ». Συνεπώς στο φετινό έντυπο ο κωδικός αυτός έχει διπλή σημασία. Βλέπε και κατωτέρω ενότητα IV.
IV. Προστέθηκαν νέοι κωδικοί 017-018 με τίτλο «Γεννηθήκατε από 01-01-1981 και μετά;»
Τον κωδικό αυτό τον συμπληρώνουν μόνο όσοι έχουν γεννηθεί από την 01-01-1981 και μετά προκειμένου να έχουν το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Ας δούμε στο σημείο αυτό τι αναφέρεται (σχετικά με το θέμα) στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αντικατάσταση ολόκληρου του άρθρου 9 από την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011.
«1. Το δηλωθέν εισόδημα πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός Συντελεστής %
Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)
Σύνολο Φόρου (ευρώ)
5.000
0
0
5.000
0
7.000
10
700
12.000
700
4.000
18
720
16.000
1.420
10.000
25
2.500
26.000
3.920
14.000
35
4.900
40.000
8.820
20.000
38
7.600
60.000
16.420
40.000
40
16.000
100.000
32.420
Άνω των 100.000
45


Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ».
Παραδείγματα:
1) Έστω φορολογούμενος γεννημένος το έτος 1982, με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 9.200,00 ευρώ. Επειδή έχει εισόδημα μεγαλύτερο των 9.000,00 (9.200,00), θα έχει ως αφορολόγητο ποσό αυτό των 5.000,00. Ο φόρος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 420,00 ευρώ [Για τα πρώτα 5.000,00 = 0. Για τα επόμενα 4.200,00 έχουμε: 4.200,00Χ10% = 420,00 ευρώ]. Αν από τα 9.200,00 ευρώ αφαιρέσουμε το ποσό του φόρου, ήτοι 420,00 ευρώ, τότε το καθαρό του εισόδημα περιορίζεται στα 8.780,00 ευρώ (9.200,00 - 420,00). Επειδή το εισόδημά του πέφτει κάτω από τις 9.000,00 ευρώ, ο φόρος περιορίζεται στο ποσό των 200,00, έτσι ώστε το καθαρό του εισόδημα του να είναι τελικά 9.000,00. Συνεπώς η τελική φορολογική επιβάρυνση για τον φορολογούμενο ανέρχεται στο ποσό των 200,00 ευρώ.
2) Έστω φορολογούμενος γεννημένος το έτος 1983, με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 9.500,00 ευρώ. Επειδή έχει εισόδημα μεγαλύτερο των 9.000,00 (9.500,00), θα έχει ως αφορολόγητο ποσό αυτό των 5.000,00. Ο φόρος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 450,00 ευρώ [Για τα πρώτα 5.000,00 = 0. Για τα επόμενα 4.500,00 έχουμε: 4.200,00Χ10% = 450,00 ευρώ]. Αν από τα 9.500,00 ευρώ αφαιρέσουμε το ποσό του φόρου, ήτοι 450,00 ευρώ, τότε το καθαρό του εισόδημα περιορίζεται στα 9.050,00 ευρώ (9.500,00 - 450,00). Επειδή το εισόδημά του δεν πέφτει κάτω από τις 9.000,00 ευρώ, ο φόρος δεν περιορίζεται όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. Συνεπώς η τελική φορολογική επιβάρυνση για τον φορολογούμενο ανέρχεται στο ποσό των 450,00 ευρώ.
3) Έστω συνταξιούχος γεννημένος το έτος 1942, με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 9.400,00 ευρώ. Επειδή έχει εισόδημα μεγαλύτερο των 9.000,00 (9.400,00), θα έχει ως αφορολόγητο ποσό αυτό των 5.000,00. Ο φόρος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 440,00 ευρώ [Για τα πρώτα 5.000,00 = 0. Για τα επόμενα 4.400,00 έχουμε: 4.400,00Χ10% = 440,00 ευρώ]. Αν από τα 9.400,00 ευρώ αφαιρέσουμε το ποσό του φόρου, ήτοι 440,00 ευρώ, τότε το καθαρό του εισόδημα περιορίζεται στα 8.960,00 ευρώ (9.400,00 - 440,00). Επειδή το εισόδημά του πέφτει κάτω από τις 9.000,00 ευρώ, ο φόρος περιορίζεται στο ποσό των 400,00, έτσι ώστε το καθαρό του εισόδημα του να είναι τελικά 9.000,00. Συνεπώς η τελική φορολογική επιβάρυνση για τον φορολογούμενο ανέρχεται στο ποσό των 400,00 ευρώ.
Σημείωση: Όλα τα παραπάνω σχετικά με το αφορολόγητο ποσό ισχύουν εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 (δίδακτρα, ενοίκια κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής, ιατρικές δαπάνες κ.λπ.), οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17 (αγορά αυτοκινήτων σκαφών κ.λπ), οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 23 (αποσβέσεις οικοδoμών κ.λπ.), οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

V) Στο λεκτικό της περίπτωσης 13 με τίτλο «Εμπίπτετε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 ν.3842/2010;» προστέθηκαν οι λέξεις «της παρ. 5» που δεν υπήρχαν στο περσινό έντυπο. Ο περσινός τίτλος ήταν ως εξής: «Εμπίπτετε στις διατάξεις του άρθρου 73 ν.3842/2010
Για τον κωδικό αυτό ισχύουν όσα ίσχυαν και πέρυσι.
Αναλυτικότερα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 και συγκεκριμένα των έξι πρώτων παραγράφων αυτού, ορίστηκαν τα εξής:

«Άρθρο 73. Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής.

1. Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του ίδιου νόμου μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους.

2. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο (2) διαχειριστικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και όταν σε κάποια από αυτές προκύπτει ζημία, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο (2) διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

3. Όταν επιχείρηση που έχει κάνει χρήση του μειωμέ­νου συντελεστή φορολογίας κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού, στη συνέχεια προβεί εντός της διετίας σε μείωση του προσωπικού της ή αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της, το χορηγηθέν ευεργέτημα ανακαλείται και υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας για το οικονομικό έτος ή τα οικονομικά έτη που έτυχε του ευεργετήματος του μειωμένου συντελεστή. Για την επιπλέον διαφορά φόρου που οφείλεται επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι που ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α').

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και όταν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος έχει επέλθει μείωση του κύκλου εργασιών με παράλληλη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων σε μία ή περισσότερες προηγούμενες συνεχείς διαχειριστικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας εφαρμόζεται για τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2009 (οικονομικό έτος 2010) και επόμενων, μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) οικονομικών ετών.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή για επιχειρήσεις που υποχρεώνονται από διάταξη νόμου ή από την ένταξή τους σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα από το Δημόσιο, να διατηρούν θέσεις εργασίας.

Σχολιασμός:

Για τη μείωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι οποίες προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 5, αντίστοιχα του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, όταν ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους χωρίς μείωση του αριθμού των εργαζομένων, ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Για την εξακρίβωση της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος, μετά τη διαγραφή τυχόν δεκαδικών ψηφίων, των εργατοϋπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση με πλήρη απασχόληση σε κάθε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους με βάση τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του πιο πάνω μέσου όρου λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση εργατοϋπαλλήλων, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένων και όσων προσλαμβάνονται για την κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών της επιχείρησης ή με σχέση δανεισμού με την προϋπόθεση ότι το κόστος μισθοδοσίας βαρύνει την επιχείρηση που κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή φορολογίας ή της μείωσης των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων.

2. Για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, όταν το φυσικό πρόσωπο έχει και εισοδήματα από άλλη πηγή, η προβλεπόμενη μείωση εφαρμόζεται μόνο στο εισόδημα από εμπορικές - γεωργικές επιχειρήσεις ή από ελευθέριο επάγγελμα.

3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητούν τη μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων, δήλωση στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση για κάθε μήνα, καθώς και του μέσου όρου που προκύπτει, για κάθε μία από τις τρεις ή δύο, κατά περίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. Με την ίδια δήλωση δηλώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

4. Όταν επιχείρηση έχει κάνει χρήση της μείωσης των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων και κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο αυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, χωρίς μείωση του αριθμού των εργαζομένων της, κατά την υποβολή με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’ 179).

5. Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν. 1297/1972 (ΦΕΚ Α’ 217), του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) και του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α’ 253), τα ακαθάριστα έσοδα διαχειριστικής περιόδου που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή υπολείπεται αυτών ανάγονται σε δωδεκάμηνο διάστημα προκειμένου να διαπιστωθεί αν λαμβάνει χώρα διαδοχική μείωση του κύκλου εργασιών. Αν η επιχείρηση, της οποίας τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν, στη συνέχεια μετατραπεί ή συγχωνευθεί σε άλλη εταιρεία, η υποχρέωση της μη μείωσης του προσωπικού αναλαμβάνεται από την εταιρεία που θα προέλθει από το μετασχηματισμό αυτό. Ειδικά σε περίπτωση συγχώνευσης, ο μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία ή την απορροφώσα δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το άθροισμα του μέσου όρου των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από τις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις.

6. Όλα τα πιο πάνω πρέπει να προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης και τα λοιπά στοιχεία που τηρούνται βάσει της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. (σχετ. απόφαση ΠΟΛ.1088/11.6.2010).


VI. Καταργήθηκαν οι κωδικοί 019-020 με λεκτικό "Είστε δικαιούχος της απαλλαγής της παραγράφου 7 άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε.;"
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν. 4024/2011 καταργήθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε.
Σημειώνεται ότι, με την ρύθμιση αυτή καταργήθηκε η απαλλαγή που είχε δοθεί από 1.1.2010 και μετά με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του ν. 3842/2010, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι 30.000 ετησίως, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών νια πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του. Με τις ίδιες προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, μέχρι 30.000 ευρώ και οι ομόρρυθμες εταιρίες, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την έναρξη των εργασιών τους (ως μέλη της εταιρίας) δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.
Έναρξη ισχύος
Η κατάργηση αυτή έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2011 και μετά.
Κατά συνέπεια η υπόψη απαλλαγή ίσχυσε μόνο για τα εισοδήματα της χρήσης 2010 (οικον. έτος 2011)

Πίνακας 3. Αφαίρεση του ποσού λόγω αναπηρίας κτλ. και μείωση φόρου:


 http://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%202.jpg


Στον πίνακα 3 είχαμε μια σημαντική αλλαγή στην περίπτωση 1. Πιο συγκικριμένα, το λεκτικό της περίπτωσης 1 έχει ως εξής: «Έχετε αυξημένο αφορολόγητο 2.000 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κτλ;». Στο περσινό έντυπο η αντίστοιχη περίπτωση 1 ανέφερε τα εξής: «Έχετε δικαίωμα έκπτωσης ποσού 2.400 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κτλ;».
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011 το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των 2.000 ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
α) Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία.
γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.
δ) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 και του ν.δ. 330/1947
ε) Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.
στ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1543/1985 και 1863/1985 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 1976/1991.

Παράδειγμα:
Έστω φορολογούμενος που παρουσιάζει αναπηρία 80%, με εισόδημα 15.500,00 ευρώ. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει ΝΑΙ στον κωδικό 001 του πίνακα 3. Με τον τρόπο αυτό θα έχει αφορολόγητο ποσό 7.000,00 (5.000,00 + 2.000,00) λόγω της αναπηρίας που παρουσιάζει.

Μέχρι πέρυσι ο ανωτέρω φορολογούμενος αφαιρούσε από το εισόδημά του το ποσό των 2.400,00.

Πίνακας 4. Φορολογούμενα εισοδήματα:
Δ. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα

http://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%203.jpg


Στον ανωτέρω πίνακα προστέθηκαν νέοι κωδικοί 515-516 με τίτλο «Ζημίες προηγούμενου οικον. έτους από ελευθέριο επάγγελμα».
Με την περίπτωση β’ της § 1 του άρθρου 7 του νόμου 3842/2010, στο τέλος της § 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. προστέθηκε νέο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα».
Με το εδάφιο αυτό προβλέπεται ότι, τα δύο προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα δικαίωμα να μεταφέρουν τη ζημιά της χρήσης για συμψηφισμό σε επόμενες χρήσεις είχαν μόνο οι εμπορικές και οι γεωργικές επιχειρήσεις και όχι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε, οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν δικαίωμα μόνο να συμψηφίζουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί μέρους εισοδημάτων της χρήσης, με τη ρύθμιση αυτή το δικαίωμα της μεταφοράς παρέχεται πλέον και στους επαγγελματίες αυτούς, με τις ίδιες βέβαια προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους λοιπούς επαγγελματίες.
Σημειώνεται ότι:
- Η ζημία μεταφέρεται διαδοχικά για συμψηφισμό στα επόμενα 5 έτη.
- Κατά τα έτη της μεταφοράς τα βιβλία του υπόχρεου πρέπει να τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.
- Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού.
Έναρξη ισχύος
Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την § 4 του ίδιου άρθρου και νόμου (3842/2010), για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010 και μετά.
Κατά συνέπεια η ζημία από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος της χρήσης 2010 (οικονομικό έτος 2011), αν δεν είχε καλυφθεί από θετικά εισοδήματα άλλων πηγών, θα μεταφερθεί για συμψηφισμό στο οικονομικό έτος 2012 και επόμενα έτη, ενώ η ζημία προηγουμένων χρήσεων 2009 κ.λπ., επειδή τα κέρδη προσδιορίζονταν εξωλογιστικά, δεν μπορούσε να μεταφερθεί για συμψηφισμό στη χρήση 2010 (οικονομικό έτος 2011).

Πίνακας 5. Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης:

http://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%204.jpg


Ι) Στην ενότητα 1, στα στοιχεία της κύριας κατοικίας, προστέθηκε νέος κωδικός 205 με τίτλο «Αριθμός παροχής ρεύματος»
Στον κωδικό αυτόν υπάρχει υποσημείωση που αναφέρει οτι αφορά μόνο την κύρια κατοικία. Ο κωδικός αυτός προφανώς προστέθηκε προκειμένου να γίνουν διασταυρώσεις σχετικά με τα τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί στη Δ.Ε.Η. και στα έντυπα Ε9,Ε1 των ιδιοκτητών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναγράφονται στο βιβλιαράκι οδηγιών συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης οικ. έτους 2012, το οποίο έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας ανάλυσης δεν έχει κοινοποιηθεί.
Σημείωση: Στην αρχική μορφή του εντύπου Ε1, υπήρχαν στον πίνακα 5 κωδικοί 206-208-210 με τίτλο «Επιφάνεια αυθαιρέτων χώρων». Οι κωδικοί αυτοί απαλείφθηκαν στην τελική μορφή του εντύπου, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση για το θέμα από του χρόνου, αφενός διότι η προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων με βάση τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» εκπνέει στο τέλος Φεβρουαρίου 2012 (αν δε δοθεί νέα παράταση), αφετέρου γιατί στον ν. 4014/2011 υπάρχει ρύθμιση και για αλλαγή χρήσης σε ακίνητα, κάτι που προβλεπόταν και στον ν.3843/2010. Η παράγραφος 22 του άρθρου 24 του ν.4014/2011, αναφέρει τα εξής:
« 22. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.
Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50% ».

Να τονίσουμε εδω ότι από τις διατάξεις του ν.4014/2011 εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α' 122) ή του ν. 3843/2010 (Α' 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές.
Να θυμήσουμε εδώ για τους ημιυπαίθριους χώρους που τακτοποιήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.3843/2010, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος και τη φορολογία κεφαλαίου, μπορείτε να ανατρέξετε στην απόφαση ΠΟΛ.1126/31.5.2011, σύμφωνα με την οποία δόθηκαν οδηγίες αντιμετώπισης του θέματος.
Σταχυολογώντας την απόφαση αυτή, σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος βλέπουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 ορίστηκε η διαδικασία τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων των οικοδομών, των χώρων που είχαν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, καθώς και της προσθήκης χώρων εντός του όγκου των κτιρίων καθ’ υπέρβαση των όρων και των περιορισμών δόμησης αυτών.
2. Επίσης, με τις διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3843/2010, ορίστκε ότι:
α) Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.
β) Οι χώροι που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικά ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, οι τακτοποιούμενοι χώροι συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της τακτοποίησης τους.
3. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις τακτοποίησης ημιυπαίθριων κ.λπ. χώρων ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, οι τακτοποιημένοι χώροι λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της απαλλασσόμενης ή φορολογούμενης κατά περίπτωση επιφάνειας των ακινήτων αυτών για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος.
Ειδικότερα, η επιφάνεια των τακτοποιημένων χώρων υπολογίζεται στον προσδιορισμό της επιφάνειας των ακινήτων κατά την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:
α) Των διατάξεων της περ. α’ & β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΚΦΕ (Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του ακαθάριστου εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση γενικά, καθώς και του τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα).
β) Των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (Έκπτωση 10 % από το φόρο του ποσού των δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου που καταβάλλονται για απόκτηση α΄ κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και αφορούν δάνεια που συνάφθηκαν οποιαδήποτε χρονική περίδο).
γ) Των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ (Προσδιορισμός του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη της ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας, καθώς και μιας ή περισσότερων δευτερευουσών κατοικιών, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειάς τους).
δ) Των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 17 του ΚΦΕ (Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών έχει ανασταλεί από 17.12.2010 μέχρι 31.12.2013.
ε) Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΦΕ (Προσδιορισμός του εισοδήματος από ακίνητα).
4. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητα, (εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση και δωρεάν παραχώρηση) συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος η «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων» (έντυπο Ε2). Στους πίνακες του εντύπου αυτού υπάρχουν ενδείξεις που αφορούν την επιφάνεια των ακινήτων.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, ως χρόνος τακτοποίησης των χώρων αυτών θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
6. Οι χώροι που τακτοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει για πρώτη φορά να συμπεριληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται το οικον. έτος 2012.
Στη δήλωση αυτή θα περιληφθούν οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2010, καθώς και όσοι έχουν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011.
Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικον. έτη. Ομοίως, οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2012, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να περιληφθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση 2012, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και των επομένων οικον. ετών.
7. Σε περίπτωση, που παρά την υποχρέωση δήλωσής τους, διαπιστωθεί ότι οι τακτοποιημένοι χώροι δεν δηλώνονται ή δηλώνονται ανακριβώς στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται μετά την τακτοποίησή τους, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.
Ειδικά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010, δεν επιβάλλεται αναδρομικά φόρος εισοδήματος, προσαύξηση ή πρόστιμο, για τους χώρους που τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/2010, αν διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκαν ή ότι δηλώθηκαν ανακριβώς κατά τα προγενέστερα της τακτοποίησής τους οικον. έτη.
Επίσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010, φόρος εισοδήματος που έχει καταβληθεί για τους χώρους αυτούς κατά τα προηγούμενα της τακτοποίησής τους οικον. έτη (οικον. έτη 2011 και προγενέστερα), δεν συμψηφίζεται ούτε επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

Εν κατακλείδι επισημαίνουμε τα εξής:
α) Όσοι τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους βάσει των διάτάξεων του ν. 3843/2010 στο τέλος του έτους 2010 και το έτος 2011, θα συμπεριλάβουν τους χώρους αυτούς στη φετινή δήλωση του οικ. έτους 2012. Επίσης οι χώροι που τακτοποιούνται μέσα στο έτος 2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία τακτοποίησής τους, πρέπει να δηλωθούν διορθωμένοι για όλη τη χρήση του 2011, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 και έτσι θα συνεχίζουν να δηλώνονται και τα επόμενα οικον. έτη.
β) Όσοι νομιμοποίησαν μέσα στο έτος 2011 αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεως βάσει των διατάξεων του ν.4014/2011, δεν θα συμπεριλάβουν τους χώρους αυτούς στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012.
Επισήμανση: Τα παραπάνω είναι προσωπικές απόψεις. Όταν θα κοινοποιηθεί το βιβλιαράκι οδηγιών συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης οικ. έτους 2012, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάλυση αν χρειαστεί.
ΙI) Στην περίπτωση δ' της ενότητας 1 εκεί όπου αναγράφονται τα σκάφη αναψυχής, προστέθηκαν δυο νέα πεδία με τίτλους «Ιστιοφόρα» και «Χώροι ενδιαίτησης» αντίστοιχα. Αμφότερα τα πεδία συμπληρώνονται μόνο σε καταφατική περίπτωση.
Σχετικά με τα ιστιοφόρα σκάφη να θυμίσουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994, τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου για τα ιστιοφόρα σκάφη. Τα ίδια ισχύουν και για τα ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικούς αγώνες. Για την παλαιότητα ισχύουν τα ακόλουθα: Οι συντελεστές μείωσης κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα έτη (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά το σκάφος και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη, στις περιπτώσεις των παραδοσιακών σκαφών, εφαρμόζονται αφού πρώτα μειωθούν τα ποσά της υποπερίπτωσης ββ΄της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2238/1994 κατά 50%.

III) Οι κωδικοί 737-738 με τίτλο «για την ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης» καταργήθηκαν.
IV) Οι κωδικοί 735-736 με τίτλο «για την αγορά ακινήτων ή για τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτών»μεταφέρθηκαν στα πληροφοριακά στοιχεία του πίνακα 6 (βλέπε παρακάτω).

Πίνακας 6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία – ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη:


http://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%205.jpg


Ι) Προστέθηκαν νέοι κωδικοί 657-658 με τίτλο «Εισοδήματα που εξαιρούνται της εισφοράς (παρ. 2 άρθρ. 29 ω.3986/2011
Ας δούμε στο σημείο αυτό τι αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.
«2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Tο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα».
Σημείωση: Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε, ήτοι από 01-07-2011, με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011.
Σχετικά με το ποιά εισοδήματα δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό της εισφοράς με την απόφαση ΠΟΛ.1223/13.10.2011 δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
«1. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να απαλλαγεί ένας άνεργος από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, είναι οι εξής :

α) Να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό και όχι από άλλα ταμεία (πχ. NAT). Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχει την απαλλαγή. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 31/08/2011, ημερομηνία έκδοσης των πρώτων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, για να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για διαγραφή της εισφοράς που βεβαιώθηκε μετά την έκδοση της απόφασης επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον προκύπτει από αυτή ότι η επιδότηση του έχει αρχίσει τουλάχιστον από 31/08/2011.

β) Να μην έχει κατά την χρήση 2011 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, έστω και μικρού ποσού, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος και είναι δυνατόν να ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης οικονομικού έτους 2012.

Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται τεκμαρτά εισοδήματα. Για την εξαίρεση των ανέργων δεν εξετάζονται τα εισοδήματα της χρήσης 2010.

Επισημαίνεται ότι απαλλάσσεται μόνο η επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και όχι άλλες ειδικές επιδοτήσεις, ακόμη κι αν καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, ή από άλλα Ταμεία και Οργανισμούς.

2. Ειδικά ο φορολογούμενος που διέκοψε την εργασία του για να εκπληρώσει την στρατιωτική του θητεία, εξαιρείται της εισφοράς αλληλεγγύης, καθ' όσον εκπληρώνει την υποχρέωση του προς την πολιτεία, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχει πραγματικά εισοδήματα.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του παραπάνω νόμου, εξαιρούνται και δεν προσμετρούνται στο συνολικό εισόδημα, τα εισοδήματα της περιπτ. θ' της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ. Δεν εξαιρείται το εξωιδρυματικό επίδομα της περιπτ. ε' της ίδιας παραγράφου.

Ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.3986/2011, η εξαίρεση επεκτείνεται και στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες ποσοστού και ογδόντα τοις εκατό (80%), ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Για την απαλλαγή αυτή θα επακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση.

Περαιτέρω, εξαιρούνται και τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθ. 45 του ΚΦΕ.

Η εισφορά επιβάλλεται με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στο ποσό που απομένει μετά από την αφαίρεση του παραπάνω εισοδήματος της περιπτ.θ' που δεν προσμετράται.

4. Σχετικά με την σύγκριση των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου με τις πάσης φύσης αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των προσώπων της περίπτωσης ε' της παραγρ. 3 του άρθρου 29, στα οποία επιβάλλεται ειδική εισφορά με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), λαμβάνεται υπόψη ως μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου όπως αυτός ορίστηκε με το 2/35981/0022-28/5/2010 έγγραφο της Δ22- Δ/νσης Μισθολογίου, δηλαδή ποσό 5.856,08 ευρώ. Οι αποδοχές και αμοιβές των υπόχρεων της περίπτωσης αυτής, όπως των Βουλευτών, Υπουργών, Υφυπουργών, Δημάρχων, Περιφερειαρχών κ.λπ. είναι αυτές που προκύπτουν μετά τον συνυπολογισμό και των κωδικών 659 - 660 της φορολογικής τους δήλωσης.

5. Οι κωδικοί της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, του πίνακα 6, που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι 659-660,661-662,431-432,433-434,305-306.

Εκτός από τα ρητά κατονομαζόμενα ποσά του ν. 3986/2011 και της ΠΟΛ.1167/2.8.2011 Υπουργικής Απόφασης, κανένα άλλο ποσό δεν εξαιρείται από την ειδική εισφορά, αφού αυτή επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα.

Επισημαίνεται ότι δεν εξαιρούνται ούτε τα εφάπαξ ποσά κοινωνικής ενίσχυσης που καταβλήθηκαν, ελεύθερα φόρου, από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας και άλλων Οργανισμών, διότι αυτά δεν αποτελούν ποσά αποζημιώσεων του άρθρου 14 του ΚΦΕ.».

«Επίσης με την απόφαση ΠΟΛ.1232/21.11.2011, δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1223/13.10.2011 εγκυκλίου μας και μετά την τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152 -01/07/2011) με την περιπτ. β' της παραγρ. 5 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α' - 27/10/2011), διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται όλα τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, περιλαμβανομένου και του εξωιδρυματικού επιδόματος της περιπτ. ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.».

ΙI) Διορθώθηκε το λεκτικό της περίπτωσης 11 με τίτλο «Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία, κατοικία παιδιών που σπουδάζουν και περπτ. 10». Η ίδια περίπτωση πέρυσι ανέφερε : «Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία, κατοικία παιδιών που σπουδάζουν και περπτ. 9». Η διόρθωση αυτή έγινε λόγω της νέας αρίθμησης των περιπτώσεων του πίνακα 6.
ΙΙI) Μεταφέρθηκαν οι κωδικοί 735-736 που προϋπήρχαν στον πίνακα 5 με νέο τίτλο «Δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτών κτλ».
Ανάλυση:
Όπως ήδη γνωρίζουμε, με το άρθρο 8 του ν. 3899/2010 έτσι όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 3986/2011, προβλέπεται αναστολή των διατάξεων της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν. 2238/1994.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 3986/2011, η αναστολή της εφαρμογής του πόθεν έσχες από 17.12.2010 μέχρι 31.12.2013 για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων, κρίθηκε σκόπιμη για την τόνωση της αγοράς των ακινήτων και κυρίως την υποβοήθηση της ανάπτυξης των τουριστικών - εξοχικών κατοικιών, η οποία έχει πληγεί σημαντικά από την υφιστάμενη οικονομική κρίση.
Η αναστολή του πόθεν έσχες ισχύει συνεπώς για: α) την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, καταστήματος, οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λπ.), β) την ανέγερση οικοδομών, γ) τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση όλων των ακινήτων, δ) την κατασκευή πισίνας. Τονίζουμε οτι η αναστολή ισχύει έως 31.12.2013.
Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν. 3986/2011 που τροποποίησαν το άρθρο 8 του ν. 3899/2010, κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών με την απόφαση ΠΟΛ.1165/29.7.2011 που είχε ως θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 33 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1-7-2011), Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
Αναλυτικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο για τις δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, που καταρτίζονταν αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικο για τις οποίες (αγορά/ ανέγερση) η δαπάνη που πραγματοποιείτο (από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2012) δεν λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλαγή από το «πόθεν έσχες»), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 3986/2011, οι διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013 και κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων».
Συνεπώς δεν υπάρχει δαπάνη απόκτησης (πόθεν έσχες) από 17.12.2010 έως 31.12.2013 για όλες τις δαπάνες τις περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν. 2238/1994.

Τι γίνεται στις περιπτώσεις αγοράς ακινήτων με δόσεις
Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, σαν κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίον θα υπολογισθεί το ποσό της δαπάνης απόκτησης είναι κατ΄ αρχήν ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης του ακίνητου.
Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα και παραδίδεται η χρήση και η κυριότης του ακινήτου.
Εάν στο συμβόλαιο μεταβίβασης αναγραφεί ότι η εξόφληση του τιμήματος θα ενεργηθεί σε δόσεις οι οποίες ανάγονται σε περισσότερο του ενός χρόνια, το ποσό της δαπάνης θα κατανεμηθεί στα περισσότερα αυτά χρόνια ανάλογα με το ποσό που εξοφλείται κάθε έτος.
Τούτο βέβαια και προς αποφυγή καταστρατηγήσεων ή αμφιβολιών, εφόσον στο συμβόλαιο μεταβίβασης θα αναφέρονται ρητά οι χρόνοι των δόσεων και θα καλύπτονται με ισόποσα γραμμάτια ή συναλλαγματικές που θα εισπράττονται μέσω Τραπέζης.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται από τον αγοραστή μέχρι την ενέργεια ελέγχου των δηλώσεών του προς απόδειξη του αληθούς της συναλλαγής και προς διευκόλυνσή του για την αποφυγή τυχόν αμφισβητήσεων από τα φοροτεχνικά όργανα ελέγχου, διαφορετικά ολόκληρη η αξία αγοράς θεωρείται σαν ποσό δαπάνης του έτους σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συντάξεως προσυμφώνου αγοράς, ως προς τα γραμμάτια ή συναλλαγματικές και την εξόφληση του τιμήματος με τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου.
Παράδειγμα
Έστω ο φορολογούμενος Χ αγόρασε ένα ακίνητο συνολικής αξίας 160.000,00 ευρώ στις 10.12.2010. Στο συμβόλαιο αναφέρεται ρητώς ότι με την υπογραφή του συμβολαίου θα καταβληθεί το ποσό των 40.000,00 και τα υπόλοιπα 120.000,00 ευρώ θα καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις των 40.000,00 ευρώ οι οποίες θα καταβληθούν στις 10/12/2011, 10/12/2012 και στις 10/12/2013 αντίστοιχα. Οι δόσεις των 120.000,00 λόγω του ότι θα καταβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την 17/12/2010, δεν αποτελούν πόθεν έσχες, επειδή οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄του άρθρου 17 αναστάλθηκαν έως 31.12.2013. Αν στο παράδειγμά μας υπήρχαν αντί για τρείς τέσσερις δόσεις, τότε για την τέταρτη δόση των 40.000,00 (που θα έπρεπε να καταβληθεί στις 10/12/2014), θα είχε εφαρμογή το άρθρο 17 του ν.2238/1994.


Τι γίνεται στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομών όταν η κατασκευή διαρκεί περισσότερο του ενός έτους
Εάν σε ανέγερση οικοδομών δεν υπάρχουν δόσεις, αλλά η ανέγερση διαρκέσει περισσότερο του ενός έτους, σε κάθε έτος σαν ποσό δαπάνης θα ληφθεί το αντίστοιχο του κόστους ανέγερσης στο ίδιο έτος. Το κόστος ανέγερσης που αποδεδειγμένα θα καταβληθεί μετά την 17.12.2010, δεν αποτελεί πόθεν έσχες για τους φορολογούμενους.

Σημείωση: Για το θέμα αυτό δείτε πλήρη ανάλυση με τίτλο "Η αναστολή του «πόθεν έσχες» για την αγορά όλων των ακινήτων μέχρι 31.12.2013. Ερμηνεία των διατάξεων απο πλευράς φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας κεφαλαίου", ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
"Η αναστολή του «πόθεν έσχες» για την αγορά όλων των ακινήτων μέχρι 31.12.2013. Ερμηνεία των διατάξεων απο πλευράς φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας κεφαλαίου"

Πίνακας 7. Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο:

http://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%207.jpghttp://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%208.jpg
Ι) Άλλαξε το λεκτικό των κωδικών 051-052 και έγινε «Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης».
Στο περσινό έντυπο το λεκτικό ήταν «Έξοδα ιατρ. περίθαλψης» και υπήρχαν κωδικοί 043-044 για δαπάνες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό αντίστοιχα.
Επίσης υπήρχαν κωδικοί 047-048 με λεκτικό «Έξοδα ιατρ. περίθαλψης» και κωδικοί 045-046 για δαπάνες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό αντίστοιχα, οι οποίοι καταργήθηκαν.
ΙΙ) Καταργήθηκε ο κωδικός 047 για τη δαπάνη σε δικηγόρους.
ΙΙΙ) Προστέθηκαν κωδικοί 075-076 με τίτλο «Δωρεές χρημ. ποσών στο λογ/σμό αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του Δημοσίου χρέους».
Με το άρθρο 74 του ν.3842/2010 καθιερώθηκε η έκπτωση 20% από το φόρο εισοδήματος (για τα φυσικά πρόσωπα) της δαπάνης για τη δωρέα στο «Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση Δημόσιου Χρέους». Για τις επιχειρήσεις αφαιρείται 20% της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
Ειδικότερα:
«Άρθρο 74:
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς, είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στο «Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση Δημόσιου Χρέους» με κωδικό αριθμό 26132462 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, μειώνουν το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτών για τα φυσικά πρόσωπα ή εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων».
Για παράδειγμα αν ένας φορολογούμενος (φυσικό πρόσωπο) κατέβαλε μέσα στο 2011 το ποσό των 1.000,00 € στο λογαριασμό για την απόσβεση του Δημοσίου χρέους, τότε θα εκπέσει από το φόρο που προκύπτει για τα εισοδήματά του το ποσό των 200,00 € (1.000,00 Χ 20% = 200,00).
IV) Απαλείφθηκαν οι κωδικοί 033-036 στην περίπτωση των πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007.
Με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 μειώθηκε από 30% σε 10% το ποσοστό του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης, μέχρι το οποίο αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τα χρηματικά ποσά ή η αξία της παροχής σε είδος που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3525/2007. Με βάση τις νέες διατάξεις του πιο πάνω νόμου, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως πολιτιστική χορηγία, καθώς και η αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση από ειδική εκτιμητική επιτροπή που προσφέρεται για τον ίδιο σκοπό, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς, ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 3525/2007, τα ποσά αυτά εξέπιπταν μέχρι 30%. Η ρύθμιση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 3842/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23.4.2010) και μετά, έγινε για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης των χρηματικών ποσών των χορηγιών αυτών με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της υποπερ. γγ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

Για τον παραπάνω λόγο και για την κάλυψη της ανάγκης αποτύπωσης στο έντυπο Ε1 της περιόδου από 1/1/2010 έως 22/4/2010 και της περιόδου από 23/4/2010 έως 31/12/2010, στο περσινό έντυπο Ε1 είχαν προστεθεί νέοι κωδικοί 033,034,035 & 036. Οι κωδικοί αυτοί φέτος απαλείφθηκαν και έχει μείνει μόνο ο κωδικός 061.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3525/2007 ισχύουν τα ακόλουθα:
«1. Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία».
Παραδείγματα:
1. Έστω φορολογούμενος με εισόδημα 20.000,00 €. Δίνει ως πολιτιστική χορηγία το ποσό των 3.000,00 €. Το 10% του εισόδηματός του είναι: 20.000,00 Χ 10% = 2.000,00. Επειδή η δαπάνη που πραγματοποίησε είναι μεγαλύτερη από το 10% του εισοδήματός του (3.000,00 >2.000,00), η τελική έκπτωση από το εισόδημά του περιορίζεται στο ποσό των 2.000,00 €.
2. Έστω φορολογούμενος με εισόδημα 30.000,00 €. Δίνει ως πολιτιστική χορηγία το ποσό των 1.000,00 €. Το 10% του εισόδηματός του είναι: 30.000,00 Χ 10% = 3.000,00. Επειδή η δαπάνη που πραγματοποίησε είναι μικρότερη από το 10% του εισοδήματός του (1.000,00 < 3.000,00), ολόκληρο το ποσό των 1.000,00 εκπίπτει από το εισόδημά του.
V)Καταργήθηκαν οι κωδικοί 065, 055 και 077 αντίστοιχα. Οι κωδικοί αυτοί αφορούσαν περιπτώσεις δανείων που συνήψαν οι φορολογούμενοι σε διαφορετικές περιόδους.
Πλέον υπάρχουν μόνο οι κωδικοί 063-064 με λεκτικό «Δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας και αναστήλωσης κτλ. διατηρητέων κτιρίων:», καθώς και ο κωδικός 071 στον οποίο συμπληρώνεται η επιφάνεια των τ.μ.
Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο Ε1 η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την έκπτωση τόκων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας
Με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα, μειώνεται κατά ποσοστό 10% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλο συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο με αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για μείωση του φόρου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείoυ.
Για την αναγνώριση της μείωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του νομικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ό, τι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.
Παράδειγμα
Φορολογούμενος καταβάλει ετησίως για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου, συνολικού ποσού 180.000 € που έχει συνάψει το έτος 2001 για την αγορά α' κατοικίας 90 Τ.μ., τόκοι δεδουλευμένοι ποσού 5.000 ευρώ.
Το ποσό του φόρου που θα προκύψει με βάση την κλίμακα θα μειωθεί κατά 5.000 Χ 10% = 500 ευρώ.

Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους

Με την περίπτωση ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα, μειώνεται κατά ποσοστό 10% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' εφαρμόζονται για δεδουλευμένους τόκους που καταβάλλονται από 1.1.2011 και μετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.

Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά το άρθρο 18 του ν.δ. 398/1974 για απόκτηση πρώτης κατοικίας

Με την περίπτωση στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα, μειώνεται κατά ποσοστό 10% του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό 10% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974, για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τους βοηθηματούχους αυτών.
Κατά την εφαρμογή των περιπτώσεων δ', ε' και στ' δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 Τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 Τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 Τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 Τ.μ., το ποσό της δαπάνης που μειώνει το φόρο περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι των 120 Τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

Τόκοι δανείων για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων κ.λπ.

Με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα, μειώνεται κατά ποσοστό 10% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για δάνεια που χορηγούνται στον φορολογούμενο από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.
Το ποσοστό της μείωσης των περιπτώσεων δ', ε' , στ' και ζ' υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως 200.000 ευρώ. Το ποσό της δαπάνης των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' δεν πρέπει να έχει εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος.

Έναρξη ισχύος όλων των ανωτέρω:
Οι διατάξεις των ανωτέρω εφαρμόζονται για δεδουλευμένους τόκους που καταβάλλονται από 1.1.2011 και μετά, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.

VI) Προστέθηκαν κωδικοί 077-078 με λεκτικό «Μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (παρ. Β2 άρθρ.43 και 44 ν.4030/2011)».
Σύμφωνα με την περίπτωση 2 της παραγράφου Β του άρθρου 43 ισχύουν τα εξής: «2. Για μία πενταετία από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ' που εγκαθίστανται σε κτίρια στην περιοχή της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου».
Σύμφωνα με την περίπτωση 2 της παραγράφου Β του άρθρου 44 ισχύουν τα εξής: «2. Για μία πενταετία από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ') που εγκαθίστανται σε κτίρια εντός της περιοχής της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου».

VII) Προστέθηκαν κωδικοί 663-664 με λεκτικό «Ποσό επένδυσης για κινηματογραφικές ταινίες (παρ. 9 άρθρ. 73 ν.3842/2010».
Σύμφωνα με την § 9 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο που του αναλογεί για ποσό ίσο με: α) το 40% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, δεν είναι μέτοχος Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα,
β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ή είναι μέτοχος Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., η μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα.
Σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 73 του νόμου αυτού, σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της επένδυσης στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.
Σύμφωνα με την § 11 του άρθρου 73 του νόμου αυτού, το ποσό της επένδυσης των προηγούμενων δύο παραγράφων πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση δαπανών που διενεργούνται στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την § 12 του άρθρου 73 του νόμου αυτού, για την εφαρμογή των §§ 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καταβάλει το χρηματικό ποσό καταβάλλει το χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή κινηματογραφικού έργου, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε. (ΕΚΚ), σε ειδικό λογιστικό κωδικό επ' ονόματι της ταινίας που επιθυμεί να ενισχύσει.
Σύμφωνα με την § 13 του άρθρου 73 του νόμου αυτού, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των §§ 9,10,11 και 12 του άρθρου αυτού και μεταξύ άλλων οι επιλέξιμες δαπάνες, η διαδικασία διάθεσης του ποσού της επένδυσης από το ΕΕΚ, η διαδικασία ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία και οι όροι αποδοχής της επένδυσης από το ΕΚΚ και τον παραγωγό ή συμπαραγωγό της κινηματογραφικής ταινίας και οι κατηγορίες των κινηματογραφικών ταινιών που εξαιρούνται από τις διατάξεις των §§ 9,10,11 και 12 του άρθρου αυτού.

Έναρξη ισχύος
Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23.4.2010 και μετά.

VIIΙ) Προστέθηκαν κωδικοί 033,035,034 και 036 με λεκτικό «Εμπίπτετε στις διατάξεις των περιπτώσεων α' ή β' της παρ. 9 του άρθρου 73 ν.3842/10».
Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο εφόσον έχουν συμπεριληφθεί ποσά στους ανωτέρω κωδικούς 663-664. Αν για παράδειγμα έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 663 με το ποσό των 10.000,00 και το φυσικό πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, τότε θα συμπληρώσει και τον κωδικό 035 (β). Αν δεν δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα, τότε θα συμπληρώσει τον κωδικό 033 (α).
IX) Καταργήθηκαν οι κωδικοί 067-068 με τίτλο «Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που αγοράστηκαν μέσα στο 2007».
H δαπάνη αυτή καταργήθηκε καθόσον δεν αναφέρεται πλέον στις μειώσεις του φόρου του άρθρου 9 μετά την τροποποίηση του με το ν. 4024/2011. Η δαπάνη αυτή αφορούσε: Μετοχικά και μεικτά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού που αγοράσθηκαν από 1.1.2005 έως 31.12.2009 και εφόσον δεν μεταβιβαστούν για 3 έτη.
X) Στον κωδικό 049 στον οποίο αναγράφονται όπως και πέρυσι, οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, υπήρξε μια σημαντική αλλαγή.
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4024/2011 το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα 60.000 €. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.
Πέρυσι οι διατάξεις που ίσχυαν είχαν ως ακολούθως:
«Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται, με βάση το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα του φορολογουμένου, ανά κλίμακα, ως εξής: α) για ατομικό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτού και β) για ατομικό εισόδημα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, για το τμήμα αυτού μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού. Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών.
Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών υπερβαίνει το ποσοστό αυτό εκπίπτει από το συνολικό φόρο, που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα, φόρος, που υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς. Το ποσό των δαπανών για την επιβολή ή την έκπτωση φόρου, σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τον υπόχρεο και τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για συζύγους».


Πίνακας 8. Προκαταβληθέντες - Παρακρατηθέντες φόροι:


http://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%209.jpg


I) Προστέθηκαν οι λέξεις «και 15%» στο λεκτικό των κωδικών 601-602. Το λεκτικό έχει γίνει: «Φόροι 4%, 10% και 15% που προκαταβλήθηκαν (άρθρο 52 Κ.Φ.Ε.)».

IΙ) Τροποποιήθηκε το λεκτικό που βρίσεκται εντός παρενθέσεως μετά τις λέξεις 15%, στην περίπτωση 3. Τώρα η περίπτωση αυτή αναφέρει τα εξής : «Φόροι 20% και 10% (άρθ. 58 Κ.Φ.Ε.) και 15% (περ.γ' παρ. 5 άρθρ. 52 Κ.Φ.Ε.) που παρακρατήθηκαν». Μέχρι πέρυσι το αντίστοιχο λεκτικό ήταν: «Φόροι 20% και 10% (άρθ. 58 Κ.Φ.Ε.) και 15% (παρ. 3 άρθρου 7 ν.2573/1999) που παρακρατήθηκαν»
Η περίπτωση γ' της παρ. 5 του άρθρου 52 αναφέρει τα ακόλουθα:
«γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταμείο συνεργασίας ή διανεμητικός λογαριασμός οποιασδήποτε νομικής μορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο».
IΙΙ) Καταργήθηκαν οι κωδικοί 653-654 που υπήρχαν στο περσινό έντυπο Ε1 στους οποίους αναγραφόταν ο φόρος που είχε καταβληθεί από λιανοπωλητές (περιπτώσεις 7 και 8 του άρθρου 33 του ν.2238/1994).

Πίνακας 9. Στοιχεία προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν:


http://www.taxheaven.gr/pagesdata/E1_IMAGES/Image%2011.jpgΟι παλαιοί κωδικοί 831-834 μεταφέρθηκαν από την περίπτωση 2 στην περίπτωση 1 και προστέθηκαν νέοι κωδικοί 835-838 στην περίπτωση 2
Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την αναγραφή των Α.Φ.Μ. των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 και 2 του πίνακα 9.
Τέλος, σας επισυνάπτουμε στον παρακάτω σύνδεσμο το έντυπο Ε1 σε μορφή pdf.
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 (ΕΝΤΥΠΟ Ε1)