Διευκρινίσεις για την υποβολή του Ε9 έτους 2013

Επειδή έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορα αναληθή δημοσιεύματα σε αρκετά μέσα ενημέρωσης, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις όσον αφορά στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013.


-Ως γνωστόν, με την απόφαση ΠΟΛ.1175/10.7.2013, η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

-Με την απόφαση ΠΟΛ.1159/28.6.2013 καθορίστηκαν εκ νέου οι ημερομηνίες υποβολής του εντύπου Ε9.
Συγκεκριμένα:
-> Υποβολή Ε9 για φυσικά πρόσωπα έως την 15η Σεπτεμβρίου 2013.
-> Υποβολή Ε9 για Νομικά  πρόσωπα έως την 30η Νοεμβρίου 2013.


-Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1029/15.2.2013 απόφαση:
Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.


-Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3427/2005 -άρθρο 23 παράγραφος 1-, ισχύουν τα ακόλουθα:

« Άρθρο 23. Δήλωση στοιχείων ακινήτων

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων.
....
Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 30.6.2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν. Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30.6.2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013» .


Συμπεράσματα:

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι έχουμε 4 κατηγορίες υπόχρεων ή μη, στην υποβολή στοιχείων ακινήτων Ε9 για το 2013:

α) Νομικά πρόσωπα, όπως ρητώς αναφέρει νόμος και το έχουμε ξεκαθαρίσει και σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μας τα οποία υποχρεούνται μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση (30/11/2013), να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 για όλα τα ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους την 1.1.2013 και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία αυτών, ανεξάρτητα εάν είχαν μεταβολές ή όχι μέσα στο 2012.

β) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως εάν έχουν μεταβολές μέσα στο έτος 2012.
Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του νόμου 3427/2005 να επικαιροποιήσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία που αφορούν στα αγροτεμάχια μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση (ΠΟΛ.1159 - 15.9.2013).
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης για την επικαιροποίηση των αγροτεμαχίων τους , θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν και τον αριθμό παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η. σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που διαθέτουν (βλέπε και απόφαση ΠΟΛ.1175/10.7.2013 σχετικά με τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) ανεξάρτητα εάν μεταβάλουν στοιχεία των ακινήτων αυτών. Ευνόητο είναι ότι εφόσον υφίστανται μεταβολές και στα ακίνητα μέσα στο 2012, θα πρέπει να δηλωθούν και αυτές.

γ) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα ΜΟΝΟ σε ακίνητα (όχι αγροτεμάχια) τα οποία έχουν μεταβολή μέσα στο έτος 2012.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα αφού ολοκληρώσουν τις μεταβολές των ακινήτων, θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά και τον αριθμό παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η. σε όσα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα διαθέτουν (βλέπε και ΠΟΛ.1175/10.7.2013 σχετικά με τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα).

δ) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα ΜΟΝΟ σε ακίνητα (όχι αγροτεμάχια) τα οποία ΔΕΝ έχουν μεταβολή μέσα στο 2012.
Τα πρόσωπα αυτά δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθότι δεν είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης ακινήτων για το έτος 2013. Δεν χρειάζεται δηλαδή να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ.

Σε όλες τις περιπτώσεις η συμπλήρωση του 12ψήφιου Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι προαιρετική.
Οσοι δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό αυτό θα χριεαστεί να πατήσουν δύο φορές το κουμπί "οριστικοποίηση" καθότι η εφαρμογή βγάζει προειδοποιητικό μήνυμα.


Σχετικές διατάξεις:
ΠΟΛ.1175/10.7.2013
ΠΟΛ.1029/15.2.2013
ΠΟΛ.1159/28.6.2013
Αρθρο 23 παρ 1 νόμου 3427/2005
Άρθρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις Ε9 από τη Γ.Γ.Π.Σ. (οικ. έτος 2013)


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven


http://taxheaven.gr